rita.JPG

Värdegrund

På Kulan arbetar vi efter förskolans läroplan Lpfö 98/10. Vår vision är att allas lika värde respekteras i en trygg och meningsfull tillvaro där alla känner ansvar. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en i gruppen. Det handlar om att fostra barn till demokratiska samhällsmedlemmar och vårt uppdrag är att översätta det till praktiken.

Våra strävansmål är att all personal är medvetna och har kunskap om den värdegrund som förskolan har och att all personal ska ha kunskaper om vår likabehandlingsplan. Vi vill skapa en bra pedagogisk atmosfär, motverka mobbning, främja ansvarskänsla, empati, omtanke, hjälpsamhet och tolerans.

Tillvägagångsätt: Vi lyssnar på barnen och bemödar oss om att förstå och se konflikter ur olika perspektiv. Vi uppmuntrar barnen att se och hitta egna lösningar istället för att leta efter syndabockar. På så sätt hoppas vi att barnen ska bli vana vid att se situationer ur olika vinklar och att leva sig in i andras situation. I vårt förhållningssätt gentemot varandra inom arbetslaget tycker vi att det viktigaste är att vi visar att vi litar på varandra och respekterar varandras beslut. I vårt arbete tar vi särskilt fasta på att vara nära barnen. Vi är närvarande rent fysiskt genom att vi fördelar oss på de platser barnen väljer för sin lek och genom att finnas där som verktyg för barnen och hjälpa de i leken. Vi tänker att det är vi som är förebilder för barnen och på hur vi förhåller oss till barnen.

Utvärdering: Vi diskuterar och reflekterar över frågor som rör värdegrunden och vårt förhållningssätt på våra möten som sker varannan måndag.  Vi har utgångspunkten och övertygelsen att detta arbete gör skillnad på längre sikt och att atmosfären påverkas positivt.

Läs mer i vår verksamhetsplan.

Kolonilotten.JPG

Aktiviteter för stora och små

På Kulan varvar vi barnens egen lek med planerade pedagogiska aktiviteter utifrån barnens intressen och förslag. Dessa bildar en helhet för lärandet. Bland annat arbetar vi med att aktivt utveckla barnens språk i alla vardagens situationer.

Vi pratar mycket med barnen runt bilder och läser bilderböcker och berättar sagor. Vi försöker att ständigt utveckla den pedagogiska innemiljön så att den på bästa sätt skapar nyfikenhet kring lärande och bjuder in till lek.

Vi arbetar med teman, båda småskaligt och sådana som löper under längre tid. Exempel på teman som vi har haft är: Barbafamiljen, Fordon, Dinosaurier, Sagor & teater, kompistema och Årstidsträdet & djur. Vi åker ofta på utflykt till skogen eller till vår kolonilott som ligger i Stora skuggan. Där får de följa naturens förändring, vara med och plantera och följa upp med att skörda på hösten. Barnen har följt utvecklingen med stor nyfikenhet och spänning.

Under vinterhalvåret går de äldsta barnen i väg på gymnastik. Vi håller till i brandstationens gymnastiksal tillsammans med ett annat kooperativ i området. De yngre barnen är uppdelade i grupper och har rytmik/rörelse med pedagogerna på Kulan.

På Kulan har vi 21 barn inskrivna i åldrarna 1 - 6 år. Vi är fyra personal i barngruppen vilket gör att vi ofta delar upp barnen i små grupper för att skapa/måla, arbeta med våra teman, gå iväg till parker. Det skapar lugn och större möjlighet till det individuella lärandet.

Kulan samarbetar med de andra föräldrakooperativen på Kungsholmen i ett nätverk. Vi samlas kring en gemensam femårsgrupp en förmiddag i veckan, hälsar på varandras förskolor och gör gemensamma utflykter till museum och teatrar. Nätverket fungerar också för chefsamverkan mellan förskolorna.

 

 

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Antal barn: 21
Barnens åldrar: 1 - 6 år
Egen gård: Ja
Egen kock: Ja
Storlek på lokal: 250m2
Antal pedagoger: 4 (1 förskollärare, 2 barnskötare, 1 vikarierande pedagog/resursförstärkning).

Kommunalt kösystem: Ja